Mercedes-Benz

Documente necesare

Persoane juridice

- Formular solicitare finanţare (semnat şi ştampilat pe fiecare pagină);

- Acord CRB (inclus în cererea de finanţare);

- Declaraţie beneficiar real (inclusă în cererea de finanţare);

- Specificaţia tehnică;

- Ultimele două bilanţuri anuale Decontul de TVA aferent ultimei balanţe anexate;

- Copie act de identitate al reprezentantului societăţii şi al persoanei care avalizează biletele la ordin (în cazul în care reprezentantul societăţii şi avalistul nu coincid), cu semnătura titularului actului de identitate şi semnătură şi ştampilă dealer/consilier vânzări leasing, cu menţiunea “Conform cu originalul”;

- Copie CUI (certificat de înregistrare al firmei);

- Pentru companiile înfiinţate de mai mult de 2 ani, un act constitutiv mai vechi de 18 luni, însoţit de certificat de înregistrare menţiuni şi încheierea dată de tribunal; în cazul în care în ultimele 12 luni au survenit modificări cu privire la asociaţi/acţionari, administratori sau modul de conducere/administrare a societăţii, se solicită modificările respective însoţite de certificat de înregistrare menţiuni şi încheierea dată de tribunal;

- Pentru companiile start-up (înfiinţate de mai puţin de 18 luni), actul constitutiv de la înfiinţare însoţit de certificat de înregistrare menţiuni şi încheierea dată de tribunal; în cazul în care în ultimele 12 luni au survenit modificări cu privire la asociaţi/acţionari, administratori sau modul de conducere/administrare a societăţii, se solicită modificările respective însoţite de certificat de înregistrare menţiuni şi încheiere dată de tribunal;

- Specimen de semnătură de la bancă (semnat şi ştampilat de bancă cu menţiunea “conform cu originalul”), cu ştampilă cu dată şi antetul băncii, de cel mult 30 de zile, cu contul IBAN înscris pe acesta. În cazul în care nu apare numărul de cont, este necesar un extras de cont recent de la bancă, cu menţiunea “conform cu originalul”;

- Decizia Consiliului de Administraţie/Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor/Acţionarilor cu privire la bunul achiziţionat şi persoanele împuternicite să semneze contractul, precum şi orice alte acte necesare, dacă este cazul;

- Pentru vehicule second-hand- specificaţia tehnică şi factura proformă de la furnizor acceptate de client în care să fie trecute: anul fabricaţiei, prima înmatriculare, numar de km; copie carte de identitate a vehiculului, copie talon;

- Copii contracte încheiate cu clienţii care să justifice achiziţia (pentru vehicule comerciale);

- Extrase de cont în euro pe ultimele 3 luni –dacă există (pentru vehicule comerciale);

Pentru vehicule comerciale (în plus faţă de cele de mai sus):

- Copii contracte semnate cu clienţii care să justifice achiziţia autovehiculelor (pentru achiziţii mai mari de două unităţi)

Pentru vehicule second hand (în plus faţă de cele de mai sus):

- Copie carte de identitate secretizata RAR

- Copie talon semnat şi ştampilat de ultimul proprietar din CIV, la menţiunea „Înstrăinat către”

- Factură de achiziţie

În funcţie de complexitatea tranzacţiei, Finanţatorul poate solicita orice documente sau informatii suplimentare considerate esenţiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finanţare.

Persoane fizice

- Oferta semnată / factura proformă de la furnizor;

- Copia cărţii de identitate inclusiv specimenul de semnătură pe copia cărţii de identitate;

- Formularul de cerere de finanţare, completat şi semnat;

- Copie REVISAL (copie vizată conform cu originalul de către angajator);

- Fişa fiscală pusă la dispoziţia clientului de către angajator, cu dovada depunerii acesteia la unităţile Administraţiei Financiare, după caz, sau cu declaraţia pe propria răspundere a angajatorului privind depunerea acesteia la Administraţia Financiară în cazul salariaţilor şi al persoanelor care obţin venituri asimilate salariilor şi /sau , după caz a documentului fiscal depus de către client la unităţile Administraţiei Financiare;

- Adeverinţă de venit detaliată specificând venitul net pe ultimele 12 luni, în cazul salariaţilor pentru care nu există obligaţii legale de punere la dispoziţia clientului a fişei fiscale de către angajator ori, după caz, obligaţii legale de depunere de către client a documentului fiscal la unităţile Administraţiei Financiare;

- Adeverinţă de salariu emisă de angajator în original (trebuie să specifice funcţia, vechimea şi salariul lunar net);

- Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

- Acte care fac dovada proprietăţii casei / terenului, dacă este cazul;

- Banca şi numărul de cont;

- Pentru maşini second - specificaţia tehnică sau factura proformă de la furnizor acceptate de client în care să fie trecute: anul fabricaţiei, prima înmatriculare, numar de km; copie carte de identitate a vehiculului;

În funcţie de complexitatea tranzacţiei, Finanţatorul poate solicita orice documente sau informatii suplimentare considerate esenţiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finanţare.

PFA / cabinete / liber profesioniști / similare

- Oferta semnată / factura proformă de la furnizor;

- Copia cărţii de identitate inclusiv specimenul de semnătură pe copia cărţii de identitate;

- Formularul de cerere de finanţare, completat şi semnat;

- Decizia de impunere anuală pentru ultimii doi ani cu ştampila Administraţiei Financiare;

- Pentru anul în curs, decizia anuală de impunere pentru plăţi anticipate cu ştampila Administraţiei Financiare;

- În cazul în care formatul declaraţiilor mai sus menţionate nu include informaţiile cu privire la venitul brut din activităţi independente (înainte de deducerea cheltuielilor cabinetului), sunt necesare declaraţii speciale de venit pentru activităţi independente pentru a completa declaraţiile definitive şi estimative;

- Registrul de încasări şi plăti pe anul în curs;

- Copie după actele de constituire şi autorizaţia persoanei care face cererea;

- Copie după certificatul de cod fiscal / înregistrare fiscală (dacă este cazul);

- Copie după contractul de proprietate / închiriere a biroului;

- Copie după cartea de identitate, inclusiv specimenul de semnătură al persoanei care are dreptul de a semna contractul de leasing;

În funcţie de complexitatea tranzacţiei, Finanţatorul poate solicita orice documente sau informatii suplimentare considerate esenţiale/necesare pentru fundamentarea deciziei de finanţare.